VANLIGA FRÅGOR

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring allt som rör Svenska Opelklubben. Det är frågor om allt från hur man blir medlem till hur man gör för att arrangera en egen Opelträff. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här, annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Innehåll

Medlemskap

Som medlem i Svenska Opelklubben är du med i Sveriges största Opelklubb. Klubben anordnar varje år en Opelmarknad och en större träff som du kan delta på. Marknaden äger rum i början av maj. Plats meddelas i klubbens evenemangskalender. Stora träffen cirkulerar geografiskt runt i Sverige och äger vanligtvis rum sista helgen i juli. Då hålls även klubbens årsmöte. Utöver detta anordnas även några mindre lokala träffar. 


Som medlem kan du nätverka med andra Opelentusiaster och vara med på alla våra klubbträffar. Det är en fantastisk möjlighet att visa upp din veteranbil samtidigt som du får upptäcka Sverige tillsammans med oss.


I klubben finns stort engagemang och kunskap om Opel och det är möjligt att få svar på nästan alla frågor, du kan även ta del av andras historier och hitta inspiration till egna projekt.

Medlemsavgiften är f.n. 320 SEK per kalenderår. För medlem som betalar och/eller har postadress utanför Sverige tillkommer f.n 160 SEK. Avgifterna fastställs en gång per år.


Familjemedlemskap kan tecknas, detta innebär att man betalar 70 SEK extra per år för familjemedlemmar som är mantalsskrivna på samma adress men som önskar vara självständig medlem. Till medlem som betalar reducerad medlemsavgift utgår ingen tidning. 

För att bli medlem klickar du på "BLI MEDLEM" längst uppe till höger på hemsidan. På nästa sida klickar du på "BETALA NU" och fyller i dina uppgifter. När beställningen lagts och du betalat avgiften kommer du registreras som medlem i klubben. Vi accepterar betalningar via plusgiro och Swish.

Som medlem i Svenska Opelklubben får du:

 • Dela på alla våra klubbträffar
 • Vår klubbtidning Opelbladet som utkommer 4 gånger per år
 • Annonsera kostnadsfritt i vår klubbtidning
 • Använda vårt nät av modellkontaktmän
 • Erbjudanden från våra samarbetspartners
 • Teckna veteranförsäkring hos Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)
 • Anordna egna Opelträffar med stöd från klubben

Alla frågor angående försäkringar hänvisas till vår försäkringsansvarige. Du hittar kontaktuppgifter till försäkringsansvarige under Kontakt.

Hemsidan

Du kommer behöva skapa ett konto innan du kan logga in på hemsidan. För att skapa ett konto klickar du på "BLI MEDLEM" längst uppe till höger på hemsidan. På nästa sida klickar du på "BETALA NU". Som medlem bör du ha fått tillgång till en rabattkod som ger dig tillgång till gratis medlemskap på hemsidan. Ange denna rabattkod i kassan. När beställningen lagts kommer du få inloggningsuppgifter skickade till din e-post inom 30 minuter.

Du kommer behöva skapa ett nytt konto på hemsidan eftersom användaruppgifterna från Svenska Opelklubbens gamla hemsida inte förts över till nya hemsidan. 


För att skapa ett konto klickar du på "BLI MEDLEM" längst uppe till höger på hemsidan. På nästa sida klickar du på "BETALA NU". Som medlem bör du ha fått tillgång till en rabattkod som ger dig gratis medlemskap på hemsidan. Ange denna rabattkod i kassan. När beställningen lagts kommer du få inloggningsuppgifter skickade till din e-post inom 30 minuter.

Du kan återställa ditt lösenord genom att klicka på "Glömt lösenord?" under Mitt Konto eller genom att följa den här länken: https://svenskaopelklubben.se/mitt-konto/lost-password/


Ange den e-postadress du använde när du skapade ditt konto. Du kommer få ett mejl med instruktioner för hur du ändrar ditt lösenord. Det kan ta ett par minuter innan mejlet skickas, vänligen vänta minst 10 minuter innan du försöker återställa lösenordet på nytt. 

När du skapar ett konto på hemsidan genereras dina inloggningsuppgifter automatiskt. Ett användarnamn och lösenord kommer skickas till den e-postadress du angav i kassan. Dessa skickas inom 30 minuter från det att kontot skapats. Om du inte fått mejlet, kontrollera att det inte har hamnat i skräpposten. Om mejlet inte finns i inkorgen eller i skräpposten kan du kontakta hemsideansvarig. Du hittar kontaktuppgifter till hemsideansvarig under Kontakt.

På hemsidan accepterar vi betalningar via plusgiro och Swish.

För att rapportera felaktigt beteende, skicka ett mejl till info@svenskaopelklubben.se. Ange vad problemet är, vad det förväntade resultatet var och vilka sidor problemet uppstår på.

Opelbladet

Opelbladet är Svenska Opelklubbens medlemstidning. Tidningen innehåller bland annat information från styrelsen, inbjudan till träffar, reportage från garage, information om Opelmarknader och träffar, ”mekartips” och en annonsdel där medlemmar kostnadsfritt får annonsera under ”köpes och säljes.” Klubben ger ut fyra tidningar per år.

För att skicka in reportage, bilder och artiklar för införande i Opelbladet maila till oss på opelbladet@outlook.com. Vi eftersöker alltid innehåll till Opelbladet så tveka inte att skicka in material.

För att annonsera i tidningen behöver du mejla text och bilder till annonsredaktören för Opelbladet. Försök hålla texterna så korta som möjligt. Du hittar kontaktuppgifter till annonsredaktören under Kontakt. Medlemmar annonserar gratis under "Köpes och säljes".

Nr 1 är 15 februari. Tidningen utkommer fjärde veckan i mars.

Nr 2 är 15 maj. Tidningen utkommer fjärde veckan i juni.

Nr 3 är 15 augusti. Tidningen utkommer fjärde veckan i september.

Nr 4 är 5 november. Tidningen utkommer tredje veckan i december.

Kalendern skickas samtidigt som Opelbladet Nr 4. Tidningen utkommer tredje veckan i december.

Opelträffar

Opelträffar är tillfällen då medlemmar i klubben samlas för att umgås och visa upp sina veteranbilar. Under träffarna anordnas olika aktiviteter, det kan till exempel vara rallyn, tipspromenader, bilutställningar med prisutdelning, middagar, etc.


Varje år anordnar klubben en stor Opelträff, denna är årets höjdpunkt och det rekommenderas starkt att delta. Träffen hålls vanligtvis sista helgen i juli. Opelträffarna cirkulerar runt om i Sverige och klubben har anordnat träffar i allt fån Jokkmokk i norr till Ystad i söder. Vi upptäcker Sverige tillsammans!

Information om hur man anmäler sig till en Opelträff publiceras i Opelbladet i samband med att träffen annonseras. Exakt hur man går till väga varierar beroende på vilken typ av träff det är.

Den årliga Opelmarknaden hålls vanligtvis i början av maj. Information om marknaden publiceras i Opelbladet och i evenemangskalendern på hemsidan. 

Alla kommande evenemang går att hitta i vår evenemangskalender. Vi publicerar all information om träffarna på hemsidan och i Opelbladet. 

Du kan läsa om hur man arrangerar en Opelträff på denna sida: Att arrangera en Opelträff

Klubben

Svenska Opelklubben är en ideell förening som grundades 1985. Vår målsättning är att underlätta bevarandet och öka intresset för Opelprodukter samt att vara samordnare för Opelintresset i Sverige. Vi är Sveriges största Opelklubb med ca 1000 medlemmar. Alla som är intresserade av Oplar är varmt välkomna som medlemmar i klubben.

Klubbens stadgar är följande:

§ 1

Klubbens namn är Svenska Opelklubben, nedan förkortat till SOK.

§ 2

SOK är en ideell sammanslutning, vars mål är att verka för bevarande av Opelprodukter samt öka intresset för äldre Oplar. SOK ska ge ut fyra medlemstidningar per år. SOK ska anordna träffar och delta i aktiviteter som gynnar klubbens mål. SOK ska underlätta kontakten mellan medlemmarna.


§ 3

Högsta beslutande organ är årsmötet. Den direkta ledningen av klubben sköts av styrelsen. Styrelsen verkställer beslut från årsmötet och fattar under verksamhetsåret nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet. Styrelsen, genom kassören, ska senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt verksamhetsberättelse. Revisorerna ska när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till protokoll, räkenskapshandlingar och kassa för erforderliga kontroller. Revisorerna upprättar revisionsberättelse och föredrar denna på årsmötet.


§ 4

SOK är öppen för alla som är intresserade av Opelprodukter. För bilar gäller en rullande 20-års gräns för deltagande i prisbedömningen vid träffar. Dock kan varje träffarrangör upprätta en klass för yngre fordon som är av samlarintresse, om deltagarlistan motiverar detta.


§ 5

SOK har ordinarie medlemmar, familjemedlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap erhålls genom att betala in, av årsmötet fastställd medlemsavgift, på klubbens konto, alternativt kontant betalning mot kvitto. Hedersmedlemsskap erbjuds till särskilt förtjänt person efter beslut på årsmöte.

 

§ 6

Medlemsavgift bestäms av årsmötet för nästföljande år. Hedersmedlem erlägger ej någon medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlem som ej erlagt avgift före 1 mars anses ha utträtt ur SOK. För utländsk medlem utgår en extra avgift som täckning för portokostnader. Hur stor denna avgift är avgörs en gång per år av klubbens kassör.

 

§ 7

Medlem som uppträder och verkar mot SOK:s stadgar och intressen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Vederbörande meddelas skriftligen. Medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 8

Medlem som genom skriftlig anmälan till styrelsen begär att få utträde ur SOK beviljas detta omgående. Medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 9

Årsmöte hålls årligen före utgången av augusti månad, på av styrelsen utsedd tid och plats. Kallelse till årsmöte samt förslag till dagordning ska finnas i medlemstidning utsänd till medlem senast tre veckor innan årsmöte. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda två veckor innan årsmötet.

 

§ 10

Varje medlem, både ordinarie och hedersmedlem, har en röst. Röstning med fullmakt eller genom ombud får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Mötesordförande har utslagsröst.


§ 11

Vid årsmöte ska följande punkter behandlas:

 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Föredragning av ekonomisk rapport
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter enligt följande:
  vartannat år sker, med en mandatperiod på två år;
  val av ordförande, sekreterare, eventuellt en ledamot och en suppleant
  vartannat år sker, med en mandatperiod på två år;
  val av vice ordförande, kassör, eventuellt en ledamot och en suppleant
  val av två revisorer
  val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • Behandling av inkomna motioner
 • Behandling av övriga föranmälda frågor
 • Behandling av övriga frågor
 • Uppföljning av beslut som fattats vid föregående årsmöte

§ 12

Klubbens styrelse ska bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter, samt två suppleanter. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Ordföranden sammankallar styrelsen när verksamheten så kräver. Styrelsen utser ansvarig utgivare för Opelbladet. Styrelsen utser även ansvarig för hemsidan på internet. Styrelsen äger i alla avseenden rätt att själv eller genom ombud söka eller svara för klubben hos myndighet eller enskild. Ordförande och kassör står som klubbens firmatecknare var för sig.


§ 13

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmötet. Förslag till ändring av stadgar kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmöte. Vid omröstning krävs, att en majoritet av årsmötets röstberättigade deltagare bifaller förslaget. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet.


§ 14

Endast SOK:s styrelse kan till årsmöte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fattas av två på varandra följande årsmöten. Vid omröstning krävs att en majoritet av de röstberättigade närvarande medlemmarna bifaller upplösning. Vid upplösning disponeras SOK:s tillgångar på sätt som sista årsmötet bestämmer.

Vilka som ingår i den nuvarande styrelsen går att se under Kontakt.

Har du en annan fråga?

Om du har en fråga som inte besvarats här kan du kontakta oss. Vi svarar på alla frågor så snart vi kan.

Bli medlem i Svenska Opelklubben idag